La Fundació

Qui som?

La Fundació Privada Jesús Javier Gómez Alonso és una entitat privada sense ànim de lucre. Inicialment i durant molts anys s’ha anomenat Fundació Ujaranza; va néixer el juliol del 2000 de la iniciativa d’un grup de persones gitanes i no gitanes relacionades amb l’educació social, l’economia i l’empresa.

Els objectius de la Fundació, tots d’interès general i sense cap afany de lucre, es centren en el desenvolupament educatiu, econòmic i social de les comunitats que, com succeeix en la comunitat gitana, amb major intensitat presenten desigualtats en l’actual societat de la informació.

Un altre objectiu de la Fundació és el de recollir i difondre tots els elements relacionats amb el treball científic i la vida en sentit ampli del Sr. Jesús Javier Gómez Alonso, impulsor i membre fundador d’aquesta entitat.

Què fem?

Les activitats i línies de treball de l’entitat són:

  • Assessorament a entitats gitanes i pro-gitanes per tal que puguin estar al dia en les tecnologies de la informació i la comunicació, puguin millorar la gestió de la seva entitat i el seu propi finançament i puguin tenir cada vegada més presència i visibilitat a Europa.
  • Apropament als serveis ha existents sobre autoocupació a les persones gitanes. Fer de pont entre els serveis d’autoocupació i les persones gitanes interessades en autoocupar-se.
  • Línia educativa. Identificació dels factors que afavoreixen i que dificulten l’accés al batxillerat i a l’educació superior.

Quines són les nostres finalitats?

Les finalitats i activitats de la Fundació estan basades en concepcions ètiques i morals que tinguin com a denominador comú la promoció d’uns valors socials i personals amb tendència a formar una societat compromesa, integradora, solidària i tolerant amb totes les persones sense discriminació per cultura, sector social, ètnia o lloc de procedència.

Amb aquesta filosofia, la Fundació vetlla perquè les seves activitats s’adrecin especialment als grups minoritaris en risc d’exclusió social, tot promocionant la seva participació en tots els àmbits: social, educatiu, cultural, laboral i polític.

Així, doncs, es pretén col·laborar amb aquells grups que lluiten per la igualtat que inclou el dret a mantenir i desenvolupar les pròpies diferències.

Què volem?

Superar l’exclusió social que pateix el poble gitano i d’altres minories ètniques tot promocionant la seva participació ens els diferents àmbits: social, educatiu, laboral, cultural i polític.

Aconseguir estimular actituds de respecte i tolerància en la societat envers les diverses cultures que conviuen al nostre país, promocionant la riquesa intercultural que aquestes cultures estan aportant.

Arribar a consensos sobre accions comunes que respectin sempre les diferents identitats de les persones.

Afavorir el coneixement de les entitats gitanes i pro-gitanes a Europa.